Řády

Řád školní družiny

Provoz ŠD je zajištěn v pracovní dny od 7.00 do 7.40 a od 11.40 do 16.30 hodin.

Do ŠD má právo přihlásit se každý žák školy.

Bude-li překročena cílová kapacita ŠD, budou mít přednost děti nižších ročníků, dojíždějící děti, sourozenci a děti zaměstnaných rodičů.

Měsíční finanční příspěvek na činnost ŠD podle zákona č. 190/1993 Sb. ve výši 100,- Kč jsou rodiče žáků povinni zaplatit vždy:

 1. do 15. každého měsíce v hotovosti u vychovatelky ŠD
 2. pololetně: do konce září za období září - prosinec 400,- Kč a do konce ledna za období leden - červen 600,- Kč v hotovosti u vychovatelky ŠD

Rodiče žáků vyplní zápisní lístek, kde uvedou i způsob předávání dětí a hodinu jejich odchodu ze ŠD. Pobyt dětí ve ŠD je přizpůsoben optimálním požadavkům rodiny. Omluvenka musí být označena datem a podepsána jedním z rodičů.

Každý žák, který dochází do ŠD, je povinen dodržovat i vnitřní řád školy.

Všichni žáci, kteří dochází do ŠD, jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu ve ŠD, jejích činnostech a akcích, které pořádá. Jsou povinni je dodržovat.

Každý žák má právo vybrat si z denní nabídky ŠD tu výchovně  vzdělávací činnost, která ho nejvíce zaujme. Činnosti ŠD jsou organizovány více individuálně a skupinově než frontálně. Důsledně je uplatňován princip dobrovolnosti a právo uplatnění aktivity dětí.

Příprava na vyučování je prováděna formou her, kvízů, soutěží, vycházek, výletů atd.. Domácí úkoly si může žák, po dohodě s rodiči, vypracovávat ve škole. Bude mu zajištěn klid a případná pomoc.

Každý žák je povinen ve ŠD dodržovat společenské normy při vzájemných vztazích mezi vrstevníky (oslovování jménem, ovládání záporných citových projevů, kultivované vyjadřování a vystupování, odsuzování agresivity, projevů rasizmu, šikany atd.), při sebeobslužných činnostech (osobní hygiena, používání WC, pořádek v herně, v šatně apod.), při stolování ve školní jídelně, při styku s dospělými osobami.

Každý žák má právo k „důvěrným“ rozhovorům s vychovatelkou. Ve družině je čas a více prostoru k vyslechnutí radostí a starostí dětí. Zajistit dětem jakousi „zónu bezpečí“ - útočiště před hněvem či trestem, pocit důvěry.

Každý žák má právo uvolnit při činnostech ŠD svůj stres, napětí a únavu z pobytu ve škole formou hry, klidného individuálního zaměstnání nebo vyběhání a vykřičením při pobytu venku.

Každý žák je povinen šetřit zařízení, vybavení a výzdobu ŠD i dalších prostor školy. Dojde-li k poškození, musí zjednat nápravu za pomoci rodičů.

Každý žák má právo napít se, kdykoliv pociťuje potřebu - pitný režim.

Za bezpečnost žáků ve ŠD odpovídá vychovatelka to od jejich příchodu až do odchodu z družiny.

Ředitel školy umožňuje vychovatelce o vedlejších prázdninách, není-li přihlášen dostatečný počet žáků do ŠD, následující činnosti:

 • samostudium: odborná literatura, časopisy, výstavy, metodiky, předpisy, pedagogický tisk, kursy, přednášky atd.
 • náhradní zaměstnání:
  • příprava výletů, besed, exkurzí atd.
  • zhotovování a příprava pedagog. pomůcek, didaktických her, doplňování kartoték atd.
  • zajišťování materiálů pro jednotlivé  zájmové činnosti
  • drobné opravy a desinfekce hraček, úpravy v herně ŠD
  • inventarizace
  • péče s výzdobou školy
  • úklid kabinetu
  • rozšiřování a nákup materiálního vybavení ŠD (literatura, zaměstnávací pomůcky, hračky apod.)
  • propagování práce školy v tisku
  • administrativní práce, množení materiálů pro potřeby ŠD, školy

V Nelahozevsi, dne 1. 9. 2010
Věra Bavorová, ředitelka školy

 • Základní škola Nelahozeves,
  okres Mělník

  Školní 55
  277 51 Nelahozeves

  Zřizovatel
  Obec Nelahozeves
  Právní forma: příspěvková organizace

  Ředitelka
  Mgr. Věra Bavorová
  602 194 524
   bavorova@zsnelahozeves.cz

 • Kontakty
   (+420) 315 785 037
   (+420) 315 785 037
   info@zsnelahozeves.cz
  Školní jídelna: (+420) 315 785 245
   jidelna@zsnelahozeves.cz

  Fakturační údaje
  Základní škola Nelahozeves, okres Mělník, Školní 55, Nelahozeves
  IČO: 70992312
  DIČ: CZ70992312
  Účet: 0467081369/0800

 • skola282

kresba

Naše škola se nachází v rodišti hudebního skladatele Antonína Dvořáka.