Řády

Řád školní tělocvičny

Žáci jsou s řádem školní tělocvičny seznámeni vždy v první hodině předmětu tělesná výchova ve školním roce, vyučující o poučení učiní zápis do třídní knihy, dbá o to, aby byli dostatečně poučeni i žáci, kteří na první hodině tělesné výchovy chyběli.

Zájmové organizace, které si pronajímají tělocvičnu, se seznámí s řádem tělocvičny při podpisu smlouvy o pronájmu.

 1. Žáci vstupují do tělocvičny a šatny pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího nebo cvičitele. Chovají se ukázněně v tělocvičně, cestou tam i zpět.
 2. Žáci, kteří v hodině TV necvičí (osvobození od TV nebo momentální zdravotní indispozice) se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku.
 3. Žákům, kteří si žádají o částečné nebo úplné osvobození od TV zabezpečí zákonný zástupce lékařské vyšetření. O osvobození od Tv rozhodne ředitel školy na základě doporučení lékaře. Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu.
 4. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru. Obuv nesmí mít černou podrážku. Do cvičebního úboru se převlékají v šatně, o přestávce – před hodinou TV. Dozor nad žáky vykonává vyučující TV.
 5. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob.
 6. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.
 7. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost cvičenců či způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Cvičící si též bezpečně upraví dlouhé vlasy.
 8. Cvičenci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a jídlo.
 9. Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu. Vyučující posoudí závažnost poranění. V případě vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem:
  1. informuje vedení školy,
  2. zavolá lékařskou službu,
  3. ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři,
  4. provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu.
 10. Bez dozoru vyučujícího není žákům dovoleno manipulovat s náčiním a nářadím, cvičit s náčiním ani cvičit na nářadí. Žáci nesmí zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.
 11. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo.
 12. Vyučující nářaďovnu po každé hodině uzamykají.
 13. Je přísně zakázána jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě.
 14. Učitelé a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a nářaďovny, zhasnutí světel a uzavření oken.
 15. Pro zájmové organizace, které si pronajímají tělocvičnu, platí přísný zákaz kouření v tělocvičně i v přípravné místnosti – chodbě.

S účinností od 1. 9. 2014.

V Nelahozevsi 28. 8. 2014

Věra Bavorová
ředitelka školy

pdfŘád tělocvičny205 KB

 • Základní škola Nelahozeves,
  okres Mělník

  Školní 55
  277 51 Nelahozeves

  Zřizovatel
  Obec Nelahozeves
  Právní forma: příspěvková organizace

  Ředitelka
  Mgr. Věra Bavorová
  602 194 524
   bavorova@zsnelahozeves.cz

 • Kontakty
   (+420) 315 785 037
   (+420) 315 785 037
   info@zsnelahozeves.cz
  Školní jídelna: (+420) 315 785 245
   jidelna@zsnelahozeves.cz

  Fakturační údaje
  Základní škola Nelahozeves, okres Mělník, Školní 55, Nelahozeves
  IČO: 70992312
  DIČ: CZ70992312
  Účet: 0467081369/0800

 • skola282

kresba

Naše škola se nachází v rodišti hudebního skladatele Antonína Dvořáka.