Výroční zprávy

Výroční zpráva je každoročním souhrnem činnosti naší školy v příslušném školním roce včetně konkrétních událostí, statistických dat a dalších informací.

Výroční zpráva obsahuje:

 1. základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
 2. přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
 3. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
 4. údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,
 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,
 6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
 10. základní údaje o hospodaření školy,
 11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
 12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
 13. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
 14. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

Výroční zpráva se zpracovává za období předcházejícího školního roku a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou se výroční zpráva zveřejní.

 • Základní škola Nelahozeves,
  okres Mělník

  Školní 55
  277 51 Nelahozeves

  Zřizovatel
  Obec Nelahozeves
  Právní forma: příspěvková organizace

  Ředitelka
  Mgr. Věra Bavorová
  602 194 524
   bavorova@zsnelahozeves.cz

 • Kontakty
   (+420) 315 785 037
   (+420) 315 785 037
   info@zsnelahozeves.cz
  Školní jídelna: (+420) 315 785 245
   jidelna@zsnelahozeves.cz

  Fakturační údaje
  Základní škola Nelahozeves, okres Mělník, Školní 55, Nelahozeves
  IČO: 70992312
  DIČ: CZ70992312
  Účet: 0467081369/0800

 • skola282

kresba

Naše škola se nachází v rodišti hudebního skladatele Antonína Dvořáka.